Profesori

 

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA U ŠKOLI


Uputstvo za rad dežurnog profesora

I OPĆE ODREDBE

 1. Dežurstvo u školi obavlja se svakim radnim danom u dvije smjene.
 2. Sva dešavanja vezana za rad i aktivnost u školi evidentiraju se u knjigu dežurstva, a naročito: odsustvo predmetnih profesora, kašnjenje sa početkom nastave, prijevremeno završavanje nastave, zamjene predmetnih profesora i druga odstupanja od zvaničnog rasporeda časova, aktivnosti školskih sekcija, posjete značajnih pojedinaca i delegacija školi, pojave narušavanja discipline i kućnog reda, oštećenja imovine škole, školski izleti, proslave i druge značajne aktivnosti.
 3. Evidentiranje događaja u knjigu dežurstva vrši se precizno na način da se kratko opiše događaj, tačno vrijeme i imena vezana za određeni događaj.

II DUŽNOSTI DEŽURNOG PROFESORA

 1. Po dolasku na dežuru, a prije početka nastave, vrši se uvid da li su stvoreni radni, higijenski i drugi uvjeti za izvođenje nastave, obilazi prostor škole i u saradnji sa radnicima na održavanju čistoće po potrebi zahtijeva dodatna čišćenja, provjetravanja i sl.
 2. Otvara ormar sa nastavnim dnevnicima i vrši uvid u kompletnost dnevnika. U slučaju da postoje problemi vezani za nesmetan početak nastave, koje sam ne može riješiti, odmah obavještava direktora ili njegovog pomoćnika.
 3. Po otpočinjanju nastave, odnosno po otpočinjanju svakog nastavnog časa vrši uvid u prisutnost predmetnih profesora prema rasporedu časova.
 4. U toku trajanja nastave povremeno obilazi prostor škole, obilazi dežurne učenike, po potrebi pomaže im pri obavljanju dežure.
 5. Odgovoran je za uspostavljanje reda i uslova za nesmetano odvijanje nastave.
 6. Prati opće stanje sigurnosti u školi sa aspekta protivpožarne zaštite, otuđivanja i devastiranja imovine, mogućnosti povređivanja učenika i blagovremeno reaguje.
 7. Za vrijeme svih školskih odmora obilazi sve učionice škole, vrši uvid u rad dežurnih učenika, stara se da se u učionicama i pomoćnim prostorijama održi red.
 8. Daje informacije roditeljima u slučaju odsutnosti razrednog starješine, pravda eventualne izostanke i to evidentira u dnevniku u rubrici “napomene”.
 9. Po završetku nastave vrši uvid u kompletnost nastavnih dnevnika, zaključava ormar sa dnevnicima, u saradnji sa radnicima za održavanje čistoće uvjerava se da su sve prostorije i prozori zatvoreni, te izvori toplote i svjetla ugašeni.
 10. Dežurni profesor obavlja i druge zadatke u skladu sa kućnim redom škole kao i zadatke koje dobije od direktora škole ili njegovog pomoćnika.

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja dokumentacije, evidencije i obrazovnih isprava u srednjoj školi

Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju učenika u srednjoj školi

Pedagoški standardi za srednje škole SBK


Evropska konvencija o ljudskim pravima

Konvencija o pravima djeteta

Konvencija protiv diskriminacije u odgoju i obrazovanju