JAVNI OGLAS

26.12.2023.

JAVNI-OGLAS-Konkurs-26-12-2023


07.09.2023.

JAVNI OGLAS _MSEUS TRAVNIK 07092023


17.02.2023.

Javni oglas – Konkurs 17_02_2023


Javni oglas – Konkurs – 10.11.2022.


12.08.2022.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – august 2022

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi SBK („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl.novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora broj: 504-3/22 od 04.07.2022. godine,  Odluke Vlade SBK br: 01-11.7-6429/2022 od 04.08.2022. godine te Saglasnosti za prijem Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB broj: 03-30-1/2022-216 od 05.08.2022. godine, direktorica  Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik, raspisuje

J A V N I    O G L A S

ZA  PRIJEM  U  RADNI  ODNOS

 1. Profesor ekonomske grupe predmeta – norma časova na neodređeno vrijeme
 2. Profesor poslovnog prava – 2 časa na neodređeno vrijeme
 3. Profesor turskog jezika i književnosti – 11 časova na neodređeno vrijeme
 4. Profesor bosanskog jezika i književnosti – 12 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 5. Profesor engleskog jezika – 9 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 6. Profesor matematike – 14 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 7. Profesor informatike – 7 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 8. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja – 14 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 9. Profesor demokratije i ljudskih prava – 8 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 10. Profesor higijene i prve pomoći – 2 časa na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 11. Profesor anatomije i fiziologije – 4 časa na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 12. Profesor geografije – 8 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 30.06.2023. godine
 13. Profesor ekonomske grupe predmeta – 6 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 14. Predavač praktične nastava za trgovce – 14 časova na određeno vrijeme najkasnije do 30.06.2023. godine.
 15. Profesor praktične nastave za kozmetičare – 5 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 16. Predavač praktične nastave za kuhare – 7 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 17. Predavač praktične nastave za frizere – 18 časova do povratka radnika sa suspenzije a najkasnije do 30.06.2023. godine

                  Profil i stručna sprema: Za sve pozicije kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi SBK, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, broj:15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta. Za radna mjesta pod rednim brojevima od 1-14 završen odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240ECTS bodova ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300ECTS. Za poziciju pod rednim brojem 15. kadidati trebaju da imaju završen VII stepen stručne spreme ili najmanje 180ETCS bodova odgovarajućeg smjera ili VKV kozmetičar V stepen. Za radna mjesta pod rednim brojevima 16. i 17.  kandidati trabaju imati završen V stepen stručne spreme ( VKV ).

Mjesto obavljanja rada je u sjedištu poslodavca na adresi Školska br.11, Travnik, a radno vrijeme je u skladu sa utvrđenim rasporedom. Vrijeme rada se po potrebi organizuje u dvije smjene i to na poslovima iz djelokruga koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik.

           Kandidati trebaju dostaviti:

– Prijavu na javni oglas  ( adresa stanovanja, kontakt telefon i obavezno e-mail adresa,  redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis )

– biografiju ( potpisanu )

– diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja

– dodatak diplomi (ukoliko kandidat posjeduje)

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu

– uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta (ukoliko kandidat posjeduje)

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat posjeduje)

– uvjerenje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji Federalnog zavoda za PIO/MIO

– kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prioriteta u zapošljavanju prema posebnom Zakonu po kojem imaju prednost trebaju priložiti dokumentaciju kojom to dokazuju: potvrda od zakonom nadležne institucije da kandidat ostvaruje prednost po posebnom Zakonu, uvjerenje o prebivalištu kao i potvrdu sa Zavoda za zapošljavabnje SBK iz vremena trajanja Javnog oglasa )

– kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom ili imaju smanjenu normu u školama SBK, uz prijavu na oglas pored navedene dokumentacije dostavljaju i ovjerene kopije/original rješenja o tehnološkom višku ili potvrde o nepotpunoj normi sa brojem sati koji nedostaje do pune norme, ovjerenu bodovnu listu iz škole (ukoliko je kandidat proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme)

           Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

          Svi navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci       ( osim izvoda iz matične knjige rođenih koji je trajne vrijednosti te uvjerenja o prebivalištu i potvrde sa Zavoda za zapošljavanja koje moraju biti iz vremena trajanja Javnog oglasa ).

          Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije te održavanju pismenog ispita i intervjua sa svakim kandidatom. 

          Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena, o čemu će biti obaviješteni putem e-maila te alternativno putem preporučene pošiljke.

          Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove – pismeno testiranje iz oblasti: zakoni, pravilnici, metodika, didaktika, eventualno opće znanje, obavit će se u prostorijama škole u Travniku  29.08.2022. godine u 9 sati. Ukoliko dođe do promjene mjesta i vremena testiranja, kandidati će o tome biti obaviješteni na zvaničnoj stranici škole i alternativno na priloženu mail adresu ili usmeno, najmanje 3 ( tri ) dana prije održavanja ispita.

           Kandidati koji  ne pristupe pismenom ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

          Izbor kandidata vršit će se na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl.novine SBK“ broj 7/19) te Pravilnika o prijemu radnika u JU Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Travnik.

          Kandidati koji budu izabrani, dužni su tri ( 3 ) dana prije stupanja u radni odnos  dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci) i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

          Kandidatima koji učestvuju u proceduri Javnog oglasa se ne vraća dokumentacija ali je mogu lično preuzeti u roku od 30 dana od dana isteka roka za žalbu uz obavezno ostavljanje kopije dokumentacije u Školi.

  Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

 Prijave slati u zatvorenoj koverti poštom preporučeno ili dostaviti lično na navedenu adresu Škole:

               MJEŠOVITA SREDNJA EKONOMSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA

TRAVNIK, Školska 11, 72270 Travnik

 

                Sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

 

 Nepotpune i neblagovremene prijave kao i one koje ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacija mogu se dobiti na email:  mseus@bih.net.ba ili na broj 030/541-621        (sekretar škole ).

    Datum: 12.08.2022.godine

    Broj: 546/22

DIREKTORICA ŠKOLE 

mr.sc. Mehridžana Alibašić                                                                                                                                   


13.04.2022.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos 13_04_2022